Κερδίστε ένα ηλεκτρικό Barbeque από τη σειρά Carrefour Home

26/08/2015

Τα Smile Markets μοιράζουν χαμόγελα, μοιράζουν και δώρα!
Ένα Ηλεκτρικό Barbeque μπορεί να γίνει δικό σας με τα εξής απλά βήματα:

1.Κάνετε Like στην σελίδα Smile Markets

2.Κάνετε Share το διαγωνισμό

3.Συμπληρώστε τη φόρμα για να επικυρωθεί η συμμετοχή σας εδώ

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τους Όρους Συμμετοχής παρακάτω.

Όροι Διαγωνισμού Ηλεκτρικού Barbeque Carrefour Home
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η Ζεύξη Α.Ε. (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») που εδρεύει στη Σίνδο, Αριθμός Αγροτεμαχίου 1046, προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Carrefour Home- Ψησταριά» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Smile Markets»,( https://www.facebook.com/smilemarketsofficialpage) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
2.1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.
2.2.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του FACEBOOK, αλλά και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή ιστότοπου χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
2.3. Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο FACEBOOK και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα.
2.4. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
4.1.Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 28/08/2015 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 13/09/2015, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
4.2.Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή να μειώνει τη Διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον παρόντα διαγωνισμό, να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών και να τροποποιεί την ημέρα και ώρα της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου ορίζοντας νέα ημερομηνία και ανακοινώνοντάς την στο Διαδικτυακό Τόπο.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν το Διαδικτυακό Τόπο, να κάνουν like στην Official Page των Smilemarkets, να κοινοποιήσουν το διαγωνισμό στο προσωπικό τους προφίλ (share) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητά η φόρμα του διαγωνισμού.
(Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής.)
5.1.Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
(Σημείωση: Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.)

6. Δώρο

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθεί 1 (ένας) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει 1 (μία) όρθια ηλεκτρική ψηστέρια από τη συλλογή Carrefour Home ισχύος 2.000 W με. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
(Σημείωση: Στο δώρο ΔΕΝ περιλαμβάνεται η όποια επίδειξη χρήσης του αντικειμένου στην οικεία του νικητή.)

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
7.1.Ο νικητής του Διαγωνισμού, καθώς και ο αναπληρωτής νικητής θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης με τη χρήση του προγράμματος http:/www.random.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/ αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org.
7.2.Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14/09/2015 στα γραφεία του Διοργανωτή και ώρα 14 .00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.
7.3. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο την ίδια ημέρα (14/09/2015) με ξεχωριστή δημοσίευση και στο site www.smilemarkets.gr με ξεχωριστό άρθρο στην κατηγορία «Τα νέα μας».

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων
8.1.Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και ο νικητής θα ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή με σχετική απάντηση- προσωπικό μήνυμα στο προσωπικό προφίλ του στο Facebook και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα έχει δηλώσει στη φόρμα του Διαγωνισμού.
8.2.Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του με το σχετικό απαντητικό μήνυμα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.
8.3.Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.
8.4.Το Δώρο θα αποσταλεί με έξοδα του νικητή στην οικεία του νικητή κατόπιν συνεννοήσεως. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας.
8.5.Επιπλέον ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού.
8.6.Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί.

9. Ευθύνη
9.1.Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.
9.2. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και στο site www.smilemarkets.gr

11. Προσωπικά Δεδομένα
11.1.Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητή και παράδοσης του Δώρου.
11.2.Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται για την ταυτοποίηση του νικητή κατά τη διαδικασία της παράδοσης.
11.3.Ο Διοργανωτής είναι σε θέση να ορίσει αρχείο βάσης δεδομένων με τα δηλωθέντα αρχεία για τυχόν επεξεργασία και για σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και των Υπηρεσιών του.
11.4.Συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι συνιστά αποδοχή εκ μέρους του Συμμετέχοντα, της διατήρησης αρχείου προσωπικών του δεδομένων από τον Διοργανωτή και παροχή αδείας για την επεξεργασία τους. Ο Συμμετέχων δικαιούται πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία τον αφορούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12. Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο
13.1.Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο.
13.2.Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει μελλοντικά θα επιλύεται αρχικά με τη σύσταση τριμερούς επιτροπής αποκλειστικής επιλογής από την εταιρία.
13.3.Για οιαδήποτε περαιτέρω διαφωνία ή αντιδικία αυτή θα επιλύεται μέσω τον αρμόδιων Δικαστικών Σωμάτων και το εφαρμοστέο δίκαιο.

14. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.